polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU www.jogisza.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i podstawy przetwarzania danych
III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
IV. Okres przechowywania danych osobowych
V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
VI. Profilowanie
VII. Pliki „Cookies”
VIII. Postanowienia końcowe

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.jogisza.pl jest Katarzyna Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Szymańska Jogisza, z siedzibą przy ul. Obornickiej 95a/18, 51-114 Wrocław, NIP 9151749427, REGON 520658949, adres poczty elektronicznej jogisza@gmail.com, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. 
 4. Podanie przez każdy podmiot kupujący w Sklepie (dalej: „Kupujący”) danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora. Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora. 

 

II.CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
   1. realizacja zamówień, których przedmiotem są produkty lub usługi oferowane przez Administratora w jego Sklepie; 
   2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych w Sklepie Administratora, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie oraz utrzymywanie konta użytkownika Sklepu; 
   3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych; 
   4. badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez Administratora; 
   5. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora za pomocą formularza kontaktu dostępnego na jego stronie internetowej. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

   1. podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b; 
   2. prawnie uzasadniony interes Administratora, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c; 
   3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d. 

 

III. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych. 
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych. 
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

IV.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż: 

   1. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Kupującym oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat; 
   2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości; 
   3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
   2. ich sprostowania (art. 16 RODO),
   3. usunięcia (art. 17 RODO),
   4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
   5. przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO),

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

   1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danej osoby danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez Sklep prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
   2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VI. PROFILOWANIE 

 1. Dane osobowe uzyskane przez Administratora mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Administratora polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty. 
 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych. 

 

VII. PLIKI „COOKIES” 

 1. Sklep używa plików „Cookies”. Brak zmiany po stronie Kupującego ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „Cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „Cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). 
  2. „Stałe” pliki „Cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego. 
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Kupującego w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „Cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Kupującego, typie strony, z jakiej Kupujący został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Kupującego na stronie Sklepu. 

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Kupującego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Kupujący ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „Cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 2. Sklep udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.jogisza.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.