Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.jogisza.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Warunki uczestnictwa w Kursach
 • 6 Płatności
 • 7 Realizacja zamówienia
 • 8 Prawo odstąpienia od Umowy
 • 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy
 • 10 Reklamacje
 • 11 Dane osobowe
 • 12 Własność Intelektualna 
 • 13 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący Towar w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Kurs – kursy i warsztaty stanowiące zajęcia fizyczne lub umysłowe dostarczane przez Sprzedawcę, w tym w formie online.

Produkt – produkt prezentowany w Sklepie, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.jogisza.pl 

Sprzedawca – Katarzyna Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Szymańska Jogisza, z siedzibą przy ul. Obornickiej 95a/18, 51-114 Wrocław, NIP 9151749427, REGON 520658949.

Towar – Produkt lub Kurs.

Umowa, Umowa sprzedaży – zamówienie na Kurs lub Produkt oferowany w Sklepie złożony przez Kupującego poprzez wypełnienie formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę dostępną na stronie www.jogisza.pl.

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Obornicka 95a/18, 51-114 Wrocław

Adres e-mail: jogisza@gmail.com 

Telefon: 795083127

 

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 3. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

 • 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH
 1. Zawarcie Umowy przez Kupującego równoznaczne jest z oświadczeniem Kupującego, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Kursu.
 2. Zawarcie Umowy przez Kupującego uprawnia go do:
 1. udziału w Kursach po uprzednim formalnym zarejestrowaniu oraz 
 2. otrzymania Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionego Kursu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Kursu oraz miejsca, jak również prawo do odwołania Kursu z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Kursu, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Kursu przez Sprzedawcę. W tej sytuacji Sprzedawca powiadamia Kupującego o powyższych zmianach w formie pisemnej (e-mail) oraz:
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Kursu, a w przypadku odwołania Kursu zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty za Kurs; 
 2. Kupujący zachowuje prawo do przełożenia Kursu na uzgodniony przez strony termin;
 3. W przypadku odwołania Kursu przez Sprzedawcę Kupujący w terminie kolejnych 14 Dni roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 1. Kupujący nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Kursu z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przebieg Kursu może być utrwalany audio/video przez Sprzedawcę. Kupujący wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Sprzedawcę lub do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Kupującego.
 3. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Kursów, w których Kupujący nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o powyższym najpóźniej na 7 Dni roboczych przed rozpoczęciem Kursu i przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Sprzedawca uprawniony jest do żądania od osoby wskazanej przez Kupującego złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sprzedawca przyznaje Klientowi prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: jogisza@gmail.com. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Kupującemu płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 Dni roboczych.

 1. Sprzedawca może poprosić uczestnika o opuszczenie Kursu bez zwrotu pieniędzy w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Kursu i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. 
 2. Jeżeli Kurs zostanie zakłócony lub uniemożliwiony z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Sprzedawca może przełożyć Kurs na inny termin, wybierając także inną lokalizację.
 3. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Kursu – Kurs może zostać zamieniony na szkolenie online. Nie upoważnia to uczestnika do zwrotu wpłaconych środków.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Kursu.  Oświadczenie może złożyć Sprzedawca w przypadku:
 1. niedokonania przez Kupującego opłaty za Kurs lub nie dokonania pierwszej raty zgodnie z zamówieniem,
 2. powstania zaległości płatniczych po stronie Kupującego przekraczających 14 Dni roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu.
 1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy lub jej części w postaci pojedynczego Kursu bez podania przyczyn najpóźniej na 14 Dni roboczych przed planowanym terminem Kursu powiadamiając o tym Kupującego drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail). W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu płatności 
 2. dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 Dni roboczych, a Kupujący zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy związanych z dokonanym odstąpieniem.

 

 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 1. blikiem;
 2. przelewem za pośrednictwem bluemedia
 1. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i wynosi on do 5 dni roboczych.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie do 5 dni roboczych.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

Do paczkomatów InPost

Pocztą

 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu godziny odbioru.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od jej przyjęcia. Przyjęcie oznacza otrzymanie zwróconego towaru wraz z formularzem zwrotu. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie paczkomatem na dane:

 

Katarzyna Szymańska

Tel 795083127

jogisza@gmail.com 

paczkomat Obornicka 72, 51-114 Wrocław

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 1. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

 • 10 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 4. żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, paczkomatem na dane

 

Katarzyna Szymańska

Tel 795083127

jogisza@gmail.com 

 

paczkomat Obornicka 72, 51-114 Wrocław

 

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks 

 

 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 1. Umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 1. przestanie obowiązywać Umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.jogisza.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Katarzyny Szymańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Szymańska Jogisza, z siedzibą przy ul. Obornickiej 95a/18, 51-114 Wrocław, NIP 9151749427, REGON 520658949. 
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.jogisza.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Kursem są i pozostają własnością Sprzedawcy, co oznacza, że w związku z udziałem Kupującego w Kursie żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Kupującemu, lecz przysługują wyłącznie Sprzedawcy. 
 4. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Kupującemu podczas Kursu mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Kupującemu w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych 
 5. przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Sprzedawcy osobom trzecim.

 

 • 13 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

Katarzyna Szymańska

 1. Obornicka 95a/18, 51-114 Wrocław

adres e-mail: jogisza@gmail.com 

 

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia Umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ……………………………………..

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Konta w Sklepie www.jogisza.pl 

 

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe
 • 7 Zastrzeżenia

 

 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.jogisza.pl 

Sprzedawca – Katarzyna Szymańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Szymańska Jogisza, z siedzibą przy ul. Obornickiej 95a/18, 51-114 Wrocław, NIP 9151749427, REGON 520658949.

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Obornicka 95a/18, 51-114 Wrocław

Adres e-mail: jogisza@gmail.com 

Telefon: 795083127

 

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 1. aktywne konto e-mail
 2. urządzenie z dostępem do Internetu
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki Cookies

 

 • 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: jogisza@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail jogisza@gmail.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks 

 

 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
 1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
 3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
 3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy jogisza@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.